התוכן העיקרי

שחקנים ויוצרים

א געוויינלעכער אבאָנאמענט פאר א פּאָרל - 1160 ש"ח 
אבאָנאמענט פאר א פּארל פּענסיאָנערן - 580 ₪

 •  דער אבאָנאמענט באשטייט פון 10 אריינטריט קארטלעך/ 5 ספעקטאקלען פאר צוויי מענטשן.
 •  די אבאָנענטן באקומען עלעקטראָנישע פּאָסט מיט אינפאָרמאציע וועגן די פאָרשטעלונגען.
 •  די אבאָנענטן זיינען איינגעלאדן צו פארבינדן זיך מיטן טעאטער ביוראָ וועגן די פאָרשטעלונגען פּרָטים: די שטאָט וואו די פאָרשטעלונג קומט פאָר און באשטעלן א זיץ פּלאץ אין זאל.
 •  דאָס אבאָנענט קארטל וועט געשיקט ווערן דורך דער פּאָסט.
 •  יעדער אבאָנענט וועט באקומען זיינע רעזערווירטע קארטלעך אין דער קאסע אין אָוונט, פאר דער פאָרשטעלונג, מיט א צייכן אין אבאָנאמענט קארטל.
 •  דער אבאָנאמענט איז א נאציאָנאלער.
 •  יעדער אבאָנענט וואָס קויפט מער קארטלעך באקומט 50% הנחה פאר די זעלביקע קארטלעך.
 •  ס'איז מעגלעך צו באשטעלן מאקסימום 2 קארטלעך פאר יעדער פאָרשטעלונג.
 •  פאר די טעאטער פּראָדוקציעס וועלכע געפינען זיך ניט אין געוויינלעכן רעפּערטואר איז פאראן א צוגאָב אין פּרייז.

ביטע, צו קויפן אן אבאָנאמענט פארבינדט זיך מיט אונדזער טעאטער ביוראָ: 1-800-444-660 ,
03-5254660

איינציקער געוויינלעכער אבאָנאמענט- 580 ₪
איינציקער אבאָנאמענט פאר א פּענסיאָנער- 290 ₪

איינציקע אבאָנאמענטן גיבן די זעלביקע רעכטן ווי די פאָרלעך אבאָנאמענטן מיט איין אונטערשייד: מע קען באשטעלן נאָר איין קארטל פאר יעדער פאָרשטעלונג אין ראם פון איינציקן אבאָנאמענט.

 

 • מיני מנוי בהרכבה אישית: 3 הצגות ב-180 ש"ח בלבד ! (במקום 450 ש"ח) פרטים בטלפון: 03-5254660 שלוחות 1,2

 • 50% הנחה לאזרחים וותיקים, סטודנטים וחיילים על כל הצגות התיאטרון

 • הנחת מפעל הפיס
  40% הנחה למנויי מפעל הפיס

 • כרטיס חינם לבעל תעודת עיוור והמלווה משלם 50% מהמחיר המלא.
  *בתיאום מראש עם משרדי התיאטרון: 1-800-444-660, 03-5254660
  **לא כולל הצגות המופקות בשיתוף פעולה חיצוני

• Mini-subscription as you like it: 3 productions for only NIS 180 ! (NIS 450 value).
• 50 % off for senior citizens on all performances
• Isracard Stars Special
Buy tickets with Isracard and save NIS 50 on price of ticket in exchange for 260 Stars
for senior citizens - NIS 25 off (from senior citizen price) in exchange for 165 Stars
Mifal Hapais Discount
40% discount for members of Mifal Hapais
Free ticket for holders of Sight Impairment Certificate, escort pays 50% of full price.
*Must be coordinated with theater offices: 03-52546601 or 800-444-660
**Does not include performances produced in cooperation with an outside agent

• Спешите ! Абонемент на три спектакля - вместо 450 шекелей - всего 180 шекелей !
 50% скидки пенсионерам на все спектакли театра
Скидки в обмен на "звездочки" при оплате кредитной карточкой компании "Исракард"
• При оплате заказа кредитной карточкой компании "Исракард" предоставляется скидка в размере 50 шекелей от полной цены билета в обмен на 260 "звездочек"
• Пенсионерам предоставляется скидка в размере 25 шекелей (в дополнение к обычной скидке для пенсионеров) в обмен на 165 "звездочек"
Скидка "Мифаль ха-Паис"
40% скидки владельцам абонементов "Мифаль ха-Паис"
Слепым/слабовидящим предоставляются бесплатные билеты (при предъявлении соответствующего удостоверения); сопровождающему предоставляется 50% скидки от полной стоимости билета.

*По предварительному согласованию с офисом театра: 1800-444-660, 03-5254660
*Не включая спектакли, поставленные в сотрудничестве с другими организациями

 

 • מיני אַבאָנאַמענט צונויפגעשטעלט פּערזענלעך: 3 פאָרשטעלונגען פאַר בלויז 180 ₪ (אַנשטאָט 450 ₪).
 • % 50 הנחה פאר פּענסיאָנערן , סטודענטן און סאָלדאטן אין אלע טעאטער פאָרשטעלונגען
 • שטערנדלעך פאָרשלאג פון ישראכרט
  באצאָלנדיק מיט א ישראכרט קרעדיט קארד- באקומט מען 50 ₪ הנחה פאר א פולן אריינטריט קארטל אין פארבייט פון 260 שטערנדלעך.
  פאר פּענסיאָנערן 25 ₪ הנחה, אין פארבייט פון 165 שטערנדלעך
 • מפעל הפיס (לאָטעריע) הנחה
  40% הנחה פאר אבאָנענטן פון מפעל הפיס
 • א בחינם קארטל פאר בלינדע מיט א צערטיפיקאט און פארן באגלייטער 50% הנחה פון דעם פולן פּרייז.
  * אין א פאָרויס פארבינדונג מיטן טעאטער ביוראָ :660 -1-800-444 , 5254660 - 03 .
  ** ניט געהעריק פאר פאָרשטעלונגען פראָדוקציעס מיט א אויסערלעכע קאאָפּעראציע