Main content

פון דענסטמאָל ביז הייַנט

## שם ההצגה מחבר שנה
געוואלד! יידישע אונטערוועלט
139 ווארעם און געשמאק
הערצל נארדאו טרעפפונקט
137 מנחם מענדל אין ארץ ישראל 2018
135 א יידישע חפלה 2018
136 די מכשפה אברהם גולדפאדן 2018
131 פון שענסטן און בעסטן יעקב בודו ומוניקה ורדימון 2018
130 שלום עליכם יידן 2018
134 דזשיגאַן און שומאַכער לויפן צו די וואַלן 2018
132 געווען אַמאָל אַ מענטש אַ חָסידֹ דן אלמגור 2018
128 דער אַקטיאָר יונתן אסתרקין וליהיא ברזל מלמד 2018
127 עדיפּוס שמעדיפּוס דפנה זילברג עפ"י וודי אלן 2017
126 קליַיבט מען יאָ אויס 2017
125 אַ יידישע מאַמע 2017
124 צוויי קוני לעמל אַברהם גאָלדפאַדען 2017
123 ציגייַנער נשמה (2017) אורן יעקובי 2017
122 די מגילה (2017) איציק מאַנגער 2017
121 ביַי מיר ביסטו שיין 2016
120 אין ישראל און צוריק חגית רכבי 2016
119 קלאָץ מעשיות י.ל. פרץ 2016
117 דער דיבוק אנסקי 2016
118 ששי קשת און דוד ד'אור 2016
115 לידער פון גן עדן 2016
114 מאנאלאגן פון דער קישקע (2.0) 2016
113 ''אויפן וועג..'' 2016
112 אַז מען לעבט - דערלעבט מען (2.0) 2016
111 אַ דאָקטער וואָס פאַרשטייט אַ קרענק מאָליער 2016
110 בלאָנזשענדע שטערן שלום עליכם 2016
109 דער קלוב פֿון די פֿריילעכע אַלמנות איוואַן מענטשעל 2015
108 מע ווארט אויף גאָדאָ סאַמועל בעקעט 2015
107 צוזאַמען! 2015
106 דאָס מאָדנע פּאָרל (הזוג המוזר) ניל סיימאָן 2015
105 ציגייַנער-נשמה אָרען יאַקובי 2015
104 מיקווע האַדאַר גאַלראָן 2014
103 רעוויזאָר ניקולאי גוגול 2014
102 יידיש – מיין אוצר 2014
101 שירלי ולנטיין ווילי ראַסל 2014
100 יידל מיטן פידל 2014
99 שפילן אַ ליבע 2014
98 אַז מען לעבט - דערלעבט מען 2014
97 מירעל'ע אפרת יעקב גאָרדין 2014
96 דזשיגאַן און שומאַכער 2013
95 אַ שפּאַציר באַגלייטער איבער וואַרשע הילעל מיטעלפּונקט 2013
94 דאָס געזאַנג פון חב"ד (כאַבאַד) אבי קאָרען און קאָבי אַריעלי 2013
93 מאָנאָלאָגן פֿון דער קישקע 2013
92 דער מענטש טראַכט און גאָט לאַכט 2013
91 סאָלאָמאָן גריפּ חנוך לוין 2013
90 אַ פֿאַנטאַזיע פֿאַר אַ ליבע און אַ פֿידל שלום עליכם 2012
89 סוף־װאָך מיט קאָבי אַריאלי 2012
88 הערשעלע-אָסטראָפּאָליער(2012) משה גערשענזאָן 2012
87 ייִדישפּיץ ! 2012
86 די גאָלדענע באַנק ראָן קלאַרק 2012
85 גאָט, מענטש און טײַװל יעקב גאָרדין 2012
84 שלום עליכם שלום 2012
83 די ווײַבערשע קניפּלעך י.מ. וואָלמאַן 2011
82 די מַלכֶּה פֿון פּאַלאַץ לֵאֶה גאָלדבערג 2011
81 נאַפאָלעאָנס אוצר שלום עליכם 2011
80 ליכטיק ווי די שטערן אבי קאָרען 2010
79 א שיין מיידעלע באַרבאַראַ לעבאָוו 2010
78 קאַרליבאַך לעבט אבי קאָרען 2010
77 די קליינע מענטשעלעך (רוסיש) שלום עליכם 2010
76 די מגילה איציק מאַנגער 2010
75 ביי מיר ביסטו שיין 2010
74 עפן דעם טויער – סאַסי קעשעט 2010
72 ווער איז ווער סאַמי גרונימאַן 2010
73 מ'זינגט יידיש אַ מחייה (2) 2009
71 חזנים און די ייִדישע נשמה 2009
70 די קליינע מענטשעלעך (2009) שלום עליכם 2009
69 זי איז דאָ נישט געווען (העברעיש) בלאַנקאַ מעצנער און דן וואָלמאַן 2009
69 זי איז דאָ נישט געווען בלאַנקאַ מעצנער און דן וואָלמאַן 2009
67 לאנסקי רישארד קרעוואָלין און יוסף באָלאָניא 2009
66 די לעצטע ליבע(2009) יצחק בשביס-זינגר 2009
65 צוואָנציק ביז הונדערט און צוואָנציק 2009
64 דודו פישער זינגט כלי-זמר לידער 2008
63 דער קונצנמאַכער פון לובלין יצחק בשביס-זינגר 2008
62 דאָס גרויסע געווינס שלום עליכם 2008
61 קינדער פון שאָטן בן-ציון תומר (טייטלבאום) 2008
60 מ'זינגט ייִדיש אַ מחייה (1) 2007
59 זאַכן צום לאַכן 2007
58 יאַשקע מוזיקאַנט אוסיפ דימוב 2007
57 מזל טוב ייִדן ! 2007
56 די רייַזעס פון בנימין דער דריטער (מוזיקאַליש) מנדלי מוכר ספרים 2006
55 ייִדישע געשעפֿטן.com מונטאגיו גלאס 2006
54 די הילצערנע שיסל אדמונד מוריס 2006
53 אַ ייִדישע מאַמע אין 10 לעקציעס פאול פוקס 2005
52 אַ זיווג פֿון הימל 2005
51 פאַרוואָס לאַכט די כַּלֶה? אסתר ברחיים 005
50 די לעצטע ליבע(2005) יצחק בשביס-זינגר 2005
49 דער ווילנער חזן אוסיפ דימוב 2005
48 דזשיגאַן און שומאַכער אויף אייביק קובי לוריא 2004
47 די פּאַרי שוועסטער מיכאלה רונזיני 2004
46 טביה דער מילכיקער שלום עליכם 2003
45 זײַן נאָמען איז בנימין אפרים קישון 2003
44 אַ יריד פון געלעכטער יוסף טונקל 2003
43 אַ פשוטע מַעשֶה שי עגנון 2002
42 דער פַּרדֵס יוסף בר-יוסף 2002
41 צו זינגען און צו לאַכן 2001
40 די גאָלדענע יאַטן ניל סיימון 2001
39 צוויי קוני-לעמל אַברָהם גאָלדפאַדען 2001
38 שווער צו זײַן א ייִדענע 2001
37 די ראָטשילד'ס שלדון הארניק 2000
36 דער פֿאַרכישופֿטער שנײַדער שלום עליכם 2000
35 געבירטיג יצחק שאולי 2005
34 האָטעל אַמעריקאַנאַ מוטי אברבוך 1999
33 שווער צו זייַן א ייִד (1999) שלום עליכם 1999
32 צוויי שוועסטער ליטל פורת 1999
31 הערשעלע אָסטראָפּאָליער משה גערשענזאָן 1999
30 דאָס געזאנג פון מייַן האַרץ 1998
29 די גאָלדענע פּאַווע 1998
28 גוט יום-טוב ייִדיש ! 1998
27 אַ רומענישע חַתונֶה משה שור 1998
26 אַליין איז די נשמה ריין בן בן-ציון 1997
25 סענדער בלאַנק און זײַנע יורשים שלום עליכם 1997
24 ראָָזשינקעס מיט מאַנדלען 1997
23 יאָשקע קאַלב ישראל יהושע זינגר 1997
22 לייזערקע רויטשוואַנץ און זײַן שטורעמדיק לעבן איליה ארנבורג 1996
21 רעטראָ - זיסע ווינטער יאָרן אלכסנדר גאלין 1996
20 פֿון שענסטן און פֿון בעסטן 1996
19 אַ גאָלדפאַדען חָלום יעקב רוטבאום 1995
18 חומש לידער (1995) איציק מאנגר 1995
17 מירעל'ע אפרת יעקב גאָרדין 1995
16 די שיינקייט פון יידיש 1994
15 די רייַזעס פון בנימין דער דריטער מנדלי מוכר ספרים 1994
14 אַ ליבע פאַר אַ גראָשן יהושע סובול 1994
13 אוי פַּרנָסֶה, פַּרנָסֶה חנא גוטספלד 1993
12 איך בין נישט ראַפּאַפּאָרט הרב גארדנר 1993
11 די מַכשֵפֶה אברהם גולדפאדן 1992
10 די קליינע מענטשעלעך (1992) שלום עליכם 1992
9 די כתובה אפרים קישון 1992
8 פויגלמאַן אהרון מגד 1991
7 מאָטקע גנב שלום אש 1991
6 חומש לידער (1990) יציק מאנגר 1990
5 שימעלעס חלום שלום עליכם 1990
4 אַ שיין מיידעלע (1989) באַרבאַראַ לעבאָוו 1989
3 די קליינע מענטשעלעך (1988) שלום עליכם 1988
2 די מגילה (1988) איציק מאנגר 1988
1 שווער צו זײַן א ייִד (1988) שלום עליכם 1988